• Program Hakkında Bilgi

Rektörlüğe bağlı olarak eğitim-öğretim veren iki yıllık bir yüksek öğretim kurumudur. Teknik Programlar Bölümü adlı tek bir bölümü bulunmaktadır. 1989 yılındaki kuruluşundan 2002 yılı Ağustos ayına kadar Bölüm, Endüstriyel Otomasyon (mekanik), Kaynak Teknolojisi ve Gıda Teknolojisi Programları ile faaliyet göstermiştir. 2002 yılında, 4702 Sayılı Kanun uyarınca Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş uygulamasının başlatılmasıyla, ODTÜ Meslek Yüksekokulu yalnızca ikinci öğretime öğrenci kabul eden bir yüksekokul haline gelmiştir. İkinci Öğretimde, Elektronik Teknolojisi Programı bulunmaktadır. Bu programda eğitim-öğretim dili Türkçedir. 3843 Sayılı İkili Öğretim Kanunu ve 4702 Sayılı Kanuna uygun olarak yapılandırılan bu yeni programlarda dersler ve uygulamalar, hafta içi günlerde 17:40 - 21:30 saatleri arasında, hafta sonları ise 8:40 - 17:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

  • Kayıt Kabul Şartları ve Kazanılan Derece

ODTÜ lise ve dengi okullardan mezun olan TC uyruklu öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile kabul etmektedir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından sınavsız geçiş mümkündür.

  • Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Önlisans programları için ders saydırma koşulları 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 16’da belirtilmiştir.

MADDE 16 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı işlemlerinde CC ve üzeri, S veya bunların eşdeğeri not alınmış derslerden hangilerinin programa sayılacağı belirlenir.

(4) Programa sayılan ders sayısına göre öğrencinin azami süresinden harcadığı kabul edilen yarıyıl(lar) hesaplanarak öğrencinin azami süresinden düşülür. Bu işlemde, bir yarıyıla karşılık olarak ilgili programın normal ders yükü kullanılır.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

  • Program Eğitim Amaçları

Yüksekokulumuz, eğitim ve öğretimi ile, mezunlarının çalışma alanlarındaki görevleri itibariyle yönetici ve/veya mühendis ile usta/kalifiye işçi ve teknisyen arasındaki bir konumda, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip teknik elemanlar olmalarını amaçlamaktadır. 

  • Program Çıktıları
  • TYYÇ Uyum Matrisi
  • Ölçme Değerlendirme

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından ODTÜ Syllabus programında her dönem başında tanımlanmaktadır. Ders başarı notları ile ilgili olarak 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim Yönetmeliği Madde 21 uygulanır.

MADDE 21 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Muafiyet sınavı verilecek dersler, muafiyet için gerekli koşullar ve uygulama esasları ilgili Yüksekokul Kurulunun önerisi ile Senato tarafından belirlenir.

(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir:

 

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00 -

 

Harf Notu Statü
S Başarılı
U Başarısız
EX Muaf
I Eksik
W Dersten Çekilme

b) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen, dersin teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

c) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

1) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

2) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

3) EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

4) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi ve o bölümün bağlı bulunduğu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

5) W (dersten çekilme) notu, bir dersten çekilen öğrencilere verilir.

  • Mezuniyet Koşulları

Önlisans programlar için mezuniyet koşulları 16.08.2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28’de belirtilmiştir.

MADDE 28 – (1) Ön lisans programından mezun olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

a) Müfredatta yer alan tüm dersler en az DD veya S harf notu ile tamamlanmalıdır.

b) Genel not ortalaması en az 2,00 olmalıdır.

c) Müfredatın toplam kredisinin en az yarısının ODTÜ’de alınmış olması gerekir.

ç) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen değişim programları hariç kayıtlı olunan son iki yarıyıl ODTÜ’de geçirilmelidir.

(2) Ön lisans programlarında mezuniyet tarihi, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten sonra, maddi hata düzeltmesi, I notunun tamamlanması ve bütünleme hakkının kullanılması sonucunda mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği tarihtir.

  • İstihdam Olanakları

Mezunlar küçük işletmelerde mühendisten beklenebilecek görevleri üstlenebilirler.

  • Program Sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. Tunay DİK - Teknik Programlar Bölüm Başkan Vekili

Tel: 0 312 210 3696

Fax: 0 312 210 2907

E-posta: dik@metu.edu.tr

http://myo.metu.edu.tr/


Son Güncelleme:
17/11/2017 - 14:44