• Program Hakkında Bilgi
  • Kayıt Kabul Şartları ve Kazanılan Derece

İlgili enstitü web sayfasında yer almaktadır.

http://ims.metu.edu.tr/graduate-programs

  • Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Lisansüstü programlar için ders saydırma koşulları 21.09.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 18'de belirtilmiştir.

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı derslerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı ile muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü programının ders yükünün %50’sini geçemez.

(4) NI statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, daha önce mezun olunan bir diploma programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki programa birden sayılamaz.

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

  • Program Eğitim Amaçları

https://egitim.metu.edu.tr/pea/deniz-biyo-ve-balik-phd

  • Program Çıktıları

https://egitim.metu.edu.tr/pc/deniz-biyo-ve-balik-phd

  • TYYÇ Uyum Matrisi

https://egitim.metu.edu.tr/tyyc/deniz-biyo-ve-balikcilik-phd

  • Ölçme Değerlendirme

Her ders için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından ODTÜSyllabus programında tanımlanmaktadır. Ders başarı notları ile ilgili olarak 21.09.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 23 uygulanır.

MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

a)

Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 70-74
DC 1,50 65-69
DD 1,00 60-64
FD 0,50 50-59
FF 0,00 0-49
NA 0,00 -

 

Harf Notu Statü
S Başarılı
P Gelişmekte
U Başarısız
EX Muaf
I Eksik

 

b) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlülüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(5) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrencilere verilir.

b) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğrencilere verilir. P (gelişmekte) notu, kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkileşimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği EABD’nin önerisi üzerine ve o EABD’nin bağlı bulunduğu enstitünün yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

d) Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

  • Mezuniyet Koşulları

Lisansüstü programlar için mezuniyet koşulları 21.09.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 28’de belirtilmiştir.

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması,

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak lisansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi yapıldıktan ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının ilgili enstitüye teslim edildiği tarihtir.

  • İstihdam Olanakları

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel sektörde alanlarıyla ilgili konularda çalışabilmektedirler.

  • Program Sorumlusu

Prof.Dr. ZAHİT UYSAL

http://www.ims.metu.edu.tr